Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

May 31, 2020

تبلیغات کلیکی را کیا باید استفاده کنن؟ فرق اصلی تبلیغات کلیکی گوگل با سایت های ایرانی که در زمینه تبلیغات کلیکی استفاده میکنن چی هستش؟ در این پادکست صوتی پاسخ دادم.


May 30, 2020

به این دغدغه از دست دادن ایمیل ها در این پادکست پاسخ دادم.


May 29, 2020

راز رشد کسب و کار ها را در این پادکست بشنوید.


May 28, 2020

فیس بوک فیلتر است ولی نمیشه کنار گذاشته بشه این پادکست صوتی را از دست ندهید.


May 27, 2020

رسونای مخاطب کار سختی نیست. فقط نیاز به بروزرسانی دارد. در این پادکست بیشتر در این رابطه توضیح دادم.