Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Jun 30, 2020

از ویدیو یا عکس؟    این پادکست صوتی را از دست ندهید.


Jun 29, 2020

با کسب و کارها مشارکت کنید. این پادکست صوتی را بشنوید تا دید بهتری پیدا کنید.


Jun 28, 2020

وردپرس محبوب ترین سایت ساز دنیاست و در این پادکست بیشتر در رابطه با وردپرس توضیح دادم.


Jun 27, 2020

مدیران سایت چه اشتباهی در بهینه سازی خودشون با سایت GTMETRIX مرتکب می شوند؟ در این پادکست صوتی به آن پاسخ دادم.


Jun 26, 2020

چگونه از بانک های ایمیل حداکثر استفاده را ببریم؟   این پادکست صوتی را از دست ندهید.