Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Jul 20, 2022

اگر محتوای اثر بخش تولید نکنید اهداف بعدی بیزینس شما محقق نخواهد شد!

در این پادکست این 3 اقدام را جدی بگیرید و اجرا کنید.

افراد کمی هستند که اجرا میکنند. شما جز افرادی باشید که...


Jul 7, 2022

اگر روحیه مسابقه ندارید در سئو شکست میخورید!

سئو قسمتی از بازاریابی است و بازاریابی یعنی جنگ و مسابقه

این پادکست را عمیقا بشنوید دوستان

برای آموزش های بیشتر به سایت خط یک مراجعه...