Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک

Dec 18, 2022

در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک راجع به خبرنامه پیامکی صحبت کردیم

اسپانسر این پادکست  افزونه پیامک وردپرس کراسنو است

برای اطلاعات بیشتر و خرید این...


Dec 12, 2022

در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک راجع به تخفیف های پویا صحبت کردیم

اسپانسر این پادکست همانند پادکست قبل  افزونه پیامک وردپرس کراسنو است

این پلاگین به...


Dec 10, 2022

در این پادکست از مجموعه پادکست های دیجیتال مارکتینگ خط یک راجع به بهینه سازی صفحه ثبت نام کاربران صحبت کردیم

اسپانسر این پادکست افزونه پیامک وردپرس کراسنو است

این پلاگین به شما...