Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک


May 2, 2023

کی باید از مشتری بازخورد بگیریم؟

در این اپیزود از مجموعه اپیزود های دیجیتال مارکتینگ خط یک به این سوال پاسخ شفاف دادیم

برای دیدن ویدیو این قسمت به آدرس زیر می توانید مراجعه کنید

https://www.youtube.com/watch?v=hzrAVbtPFTM