Preview Mode Links will not work in preview mode

آموزش دیجیتال مارکتینگ خط یک


May 6, 2023

در این اپیزود از مجموعه اپیزود های خط یک با یک مهمان همراه هستیم

آقای امیر حسین محتشم که سابقه همکاری با یکتانت، شیپور، ازکی وام و ... را دارد و در این اپیزود به سوالات چالشی ما پاسخ جدی و شفافی ارائه میده

راه های ارتباطی با آقای امیرحسین محتشم در زیر درج شده است:

mohtasham.amirhossein@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/amirhosseinmohtasham

https://t.me/amirmohtasham72

09124340758