Preview Mode Links will not work in preview mode

فرمول ۱ فارسی


Feb 2, 2024

بمب خبری فصل ۲۰۲۴ قبل از شروع فصل منفجر شد! همیلتون با فراری قرار داد بست تا دست توتو وولف برای فصل ۲۰۲۵ توی پوست گردو بمونه! این همه ماجرا نیست، این تصمیم اطلاعات نابی رو در مورد ماشین این فصل مرسدس به ما می ده و به همچنین اشوبی رو در بازار راننده ها به ارمغان میاره! کی جای همیلتون رو در مرسدس خواهد گرفت؟

 

 #همیلتون #مرسدس #فراری