Preview Mode Links will not work in preview mode

فرمول ۱ فارسی

Jul 27, 2022

در پیستی که به بی هیجان بودن معروفه، فراری از هیچ دست گلی برای حرص دادن طرفدارهاش دریغ نکرد. با ما باشید تا به این داستان ها و بقیه حواشی گرندپری فرانسه بپردازیم 

 

ویدیو معرفی


Jul 12, 2022

مسابقه این آخر هفته پر بود از اتفاقات و حاشیه های کوچیک که تمام مدت طرفدارهای فرمول یک رو به خودش سرگرم کرد تا اینکه درامای اصلی در آخرین پرده نمایش رونمایی بشه و همه رو توی


Jul 7, 2022

سیلورستون خودش به تنهایی اینقدر تاریخ و کل کل طرفدارهای دو اتیشه داره که معمولی ترین مسابقه هم توش هیجان انگیز میشه، چه برسه به این مسابقه که همه چی داشت. این آخر هفته پر بود از