Preview Mode Links will not work in preview mode

رادیو مضمون

Jul 25, 2022

رادیو مضمون | بحران حکمرانی، ایران پیش از مشروطه (۶)

به واپسين قسمت از  مرور سياحت نامه ابراهيم بيگ رسيديم.كتاب با درگيرى ابراهيم بيگ با ملا تمام می‌شود و چراغ می‌افتد و...


Jul 22, 2022

رادیو مضمون|بحران حكمرانى، ايران پيش از مشروطه (۵)

در این نوبت و در ادامه ماجراهای ابراهیم بیگ مجدد به سراغ عثمانی و تغییراتی که به موجب تنظیمات و صدور خط شریف ایجاد شد رفته‌ایم...


Jul 19, 2022

رادیو مضمون|بحران حكمرانى، ايران پيش از مشروطه (٤)

 

به قسمت چهارم از بازخوانى سياحت نامه ابراهيم بيگ رسيديم.

در قسمت سوم شمائل نخبگان اقتصادى را در خاطرات سفر ابراهيم بيگ...


Jul 18, 2022

رادیو مضمون | نسک دوم: بحران حكمرانى، ايران پيش از مشروطه(٣)

در نسك دوم راديو مضمون به سراغ كتاب سياحت نامه ابراهيم بيگ رفتيم. قرار نيست خط به خط كتاب را براى شما بازگو كنيم و از...


Jul 12, 2022

راديو مضمون | نسك دوم : سياحت نامه ابراهيم بيگ (۲)

ما از پنج روزنه بنا داریم به کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیگ نگاه کنیم. این بار می خواهیم شمائل مردم و جامعه را در این کتاب برایتان نقل...