Preview Mode Links will not work in preview mode

NGI - Med blikket mot bakken


Oct 26, 2022

Lær mer om to yrker som er samfunnsnyttige, framtidsrettede, varierte og hvor du kan jobbe internasjonalt. Geoteknikere og geologer har avgjørende kunnskap når det skal settes opp et bygg eller en plattform for havvind eller lages infrastruktur, som vei og jernbane. De forsker på hvordan klimaendringer påvirker risikobildet og fare for flom, løsmasseskred og jordskred, og hvordan vi best kan forebygge og tilpasse oss disse endringene. 

Hvordan samarbeider geologer og geoteknikere? Hvordan kan en arbeidshverdag se ut? Og hvorfor er det å jobbe med grunnforhold interessant?  

 

Gjester: Anders Solheim (Teknisk ekspert Snø- og steinskred, geolog v. NGI) og Håkon Heyerdahl (Avdelingsleder Risikovurdering og skåringsstabilitet, geotekniker v. NGI). 

Programleder: Liv Røhnebæk Bjergene 

Her finner du mer informasjon om NGI:
https://www.ngi.no/Om-NGI/Hvem-er-vi

Her kan du lese mer om hva geoteknikk er: https://www.ngi.no/Om-NGI/Hva-er-Geoteknikk