Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


May 18, 2023

Vad är förändringsledning om det inte är stretegisk kommunikation? Johanna lyfter målen i förändringsprocesserna, visst är de lika de klassiska kommunikationsmålen? Och vad skiljer bereppen åt? Jenny tar upp att kommunikatören behöver stå upp för att ta rollen vid bordet tidigt i förändringsprocessen.