Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna


Sep 26, 2023

Jenny och Johanna lyfter debatten om antalet kommunikatörer i offentlig sektor och hur det kommer sig att en hel yrkeskår om och om igen blir ifrågasatta. En aspekt som också lyfts är att kommunikatörer skulle undanhålla information. Jenny efterlyser en djupare analys och omvärldskoppling. Johanna gräver kring hur vi kommunikatörer själva kan ta oss an hur vi förklarar vårt yrke och nytta.