Preview Mode Links will not work in preview mode

Det sitter inte i väggarna

Sep 26, 2023

Jenny och Johanna lyfter debatten om antalet kommunikatörer i offentlig sektor och hur det kommer sig att en hel yrkeskår om och om igen blir ifrågasatta. En aspekt som också lyfts är att kommunikatörer skulle undanhålla information. Jenny efterlyser en djupare analys och omvärldskoppling. Johanna gräver kring...


Sep 7, 2023

Jenny och Johanna backar bandet till kärnan av allt - att hela organisationen kommunicerar. Och hur får man då koll på helheten? Vad behöver en organisation för att internkommunikationen ska fungera? Tillsammans mejslar de ut hur man kan börja formulera var man kan börja för att få klarhet kring...