Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärare & forskning

May 14, 2023

Vilka kvalitativa aspekter av kunnande kommer till uttryck i gymnasieelevers arbete med att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor? Hur hittar vi verktyg för att nå fram till det som vi inte riktigt känner till?

Femton lärare, doktorander och forskare har tillsammans gjort forskningsstudien ”Vad...


Apr 16, 2023

Hur gör vi för att utmana diskriminerande föreställningar om sexualitet och kön? Hur kan man utveckla undervisningen inom kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer?

Vi pratar med Anna-Karin Fridolfsson och Anders Jonsson, bägge gymnasielärare i naturkunskap, som har gjort forskningsstudien...


Mar 14, 2023

Hur kan man utveckla elevers analysförmåga och få dem att tänka kritiskt?  Många samhällsfrågor är ju komplexa och det är en utmaning att få elever att resonera kring orsaker och konsekvenser i flera led. Det här avsnittet tar avstamp i studien ”Varför fortsätter flykten över Medelhavet? – innebörden...


Feb 13, 2023

Lärarna och forskarna Anna Stridfält, Marie Björk, Paul Stensland och Åsa Nikula har gjort en learning study där de lyckats få elever i årskurs 4 att bättre förstå decimaltal. Forskning visar nämligen att många elever inte förstår vad siffrorna till höger om ett decimaltecken betyder: att man exempelvis...


Feb 13, 2023

Så utvecklar man läsförståelse på mellanstadiet. Vi träffar lärarna och forskarna Cecilia Rosenbaum och Anette Svensson som pratar om sin studie som handlar om hur lär man eleverna inferensläsning - att läsa mellan raderna.
I studien har de utvecklat och jämfört ett antal lektioner för att uppnå fördjupad...