Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärare & forskning

May 14, 2023

Vilka kvalitativa aspekter av kunnande kommer till uttryck i gymnasieelevers arbete med att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor? Hur hittar vi verktyg för att nå fram till det som vi inte riktigt känner till?

Femton lärare, doktorander och forskare har tillsammans gjort forskningsstudien ”Vad...