Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärare & forskning


Mar 14, 2023

Hur kan man utveckla elevers analysförmåga och få dem att tänka kritiskt?  Många samhällsfrågor är ju komplexa och det är en utmaning att få elever att resonera kring orsaker och konsekvenser i flera led. Det här avsnittet tar avstamp i studien ”Varför fortsätter flykten över Medelhavet? – innebörden av att göra en kausalanalys av en samhällsfråga”.

I forskningsstudien ombads elever från samtliga stadier i grundskolan att, före och efter en lektion om flyktingsituationen kring Medelhavet, besvara en fråga om orsaker till flykten. Tre aspekter visade sig vara särskilt kritiska för eleverna – vi pratar mer om dem i det här avsnittet. 

 Gäster i studion idag är två av studiens författare: Ann-Sofie Jägerskog – gymnasielärare och doktor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och Bodil Kåks, grundskollärare och forskare.