Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärare & forskning


May 14, 2023

Vilka kvalitativa aspekter av kunnande kommer till uttryck i gymnasieelevers arbete med att formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor? Hur hittar vi verktyg för att nå fram till det som vi inte riktigt känner till?

Femton lärare, doktorander och forskare har tillsammans gjort forskningsstudien ”Vad kan elever som kan formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?”

 Studien har genomförts på gymnasiet där eleverna har fått i uppgift att, i olika sammanhang, formulera undersökningsbara frågor. Resultaten synliggör tre kvalitativa aspekter som vi berättar mer om i det här avsnittet.

Podden gästas av två av studiens författare: Sebastian Björnhammer, lärare, doktorand och koordinator vid STLS, och Maria Andrée, professor i didaktik vid Stockholms universitet och vetenskaplig ledare vid STLS.