Preview Mode Links will not work in preview mode

Lundin War Crimes Trial


May 31, 2024

This is the first episode of our program in Nuer, the local language spoken in Unity state in the area where Block 5A was located and where the alleged crimes were committed.

Pek in nhiam: Ɛ luk tuɔkɛ

Nɛmɛ ɛ luk duäri̱ köör Lundin, thilɛmak mi̱ lɔthrɔ mi̱ la̱tkɛ ɛ Pak (PAX) kɛnɛ Gölöbal Mi̱dia (Global Media) kɛ kui̱c duäri̱ ti̱ ca la̱t ɛ cɛrkä liɛth Ithwidic (Swedish). Bööth cɛrkä kä da̱ŋ rɛw, Yan Lundin (Ian Lundin)  kɛnɛ Alɛ̈k Ithkɛniɛtɛr (Alex Schneiter) ka rɛy luɔ̱k kä Ithtɔkɔlim (Stockholm) kɛ kui̱c duäri̱ köör tëë ca la̱t kɛ Thuda̱n kɛ ruɔ̱n 1999 ɛ we kä 2003.

Ca naath ti̱ cop 200,000 woc dho̱ri̱ kiɛn kä kɛ naath ti̱ diɛwkɛ i̱ cop 12,000 ti̱ ci̱ tëkdiɛn bath. Bi̱ miric Ithwi̱dɛn kɛ nöŋ nhiam ŋutä?

Kɛ jɛn pek ɛmɛ, ba̱kɔ ji̱ nööŋ kɛ kɔ kɛɛl dueel miric. Bi̱ ruac nath tin tekɛ ŋäc liŋ kɛ kui̱c luɔ̱k amäni̱ tuk kä ta̱a̱ in ci̱ liɛth ɛ yärni̱ ko̱r rɛy Thuda̱n kä rɔa kɛnɛ ta̱a̱ in bɛ yärni̱ tëk nath kä Thɔth Thuda̱n.

Naath tin te gua̱th luɔ̱k

  • Lɛbɛn Mörö, kuär kä Jubɛ Yunibo̱thi̱ti̱ kä ŋi̱i̱cɛ gua̱a̱th malä kɛnɛ cuɔ̱p. 
  • Mari̱na Pi̱tɔr, ɛ jɛn took mat ji̱ Yurɔp kɛ kui̱c liɛth kä Thuda̱n mëë gɔ̱ɔ̱r läär in cɔali̱ "Ŋuäl ti̱ ka̱n pik."
  • Mak Kɛlɛmbɛk, gɔ̱ɔ̱r indi̱i̱t duel gɔ̱rä ŋuɔ̱tni̱ kumɛ kä Ithtɔkɔlim Yuni̱bo̱thi̱ti̱.
  • Mi̱kël Ɛkman, gääŋ cuŋni̱ ji̱ wec.

Ram in lot la̱tɛ: 

  • Alima Athumani̱

Luɔtdɛ

Luk duäri̱ köör Lundin, thilɛmak mi̱ lɔthrɔ mi̱ nöŋkɛ ji̱ ɛ Pak (PAX) kɛnɛ Gölöbal Mi̱dia (Global Media). Dit in tekä thilɛmak ɛmɛ kɛtɛ pa̱na̱n ni̱ Kaŋ Jɛyjɛy kä ca riali̱kä ɛ Ruuth Bi̱o̱r. Ram in lätjɛ kɛnɛ ram in rialjɛ i̱ kä ɛ Kajtha Thörman. Wër kä unpaiddebt.org kɛ ɣöö bi̱ luɔtdɛ kɛnɛ lääri̱ jek kɛ kui̱c  luɔ̱k. Ɛn gua̱th ɛmɔ, bi̱ thiecni̱ ti̱ ŋuan ti̱ ca thiec naath tin ci̱ riɛk jek kɛnɛ naath tin ŋäc ŋɔak jek, kuɛn ruaacni̱ nath tin ŋäc ŋɔak, gui̱äcdiɛn kɛnɛ luɔt gua̱th ëë tuɔɔk riɛk thi̱n gua̱th i̱n ŋa̱th Lundin thi̱n kä bi̱i̱ luɔt ruac luɔ̱k ɛmɛ we jek.