Preview Mode Links will not work in preview mode

فرمول ۱ فارسی

May 31, 2023

برعکس چندسال اخیر، این بار مسابقه فرمولا ۱ موناکو جذاب بود و تا لحظه آخر عاشقان سرعت رو روی صندلی نگه داشت. توی این اپیزود می شنوید که چطوری راننده ها با چنگ و دندان برای هر...


May 9, 2023

میامی برای دومین بار میزبان فرمول یک بود. در حالی که تیم ها و راننده های امریکایی خیلی سعی کردند تا خودی نشون بدن، این حاشیه ها بود که بر متن این مسابقه غلبه کرد ویدیو توضیح موتور...


May 2, 2023

پیست باکو خودش به اندازه کافی پر داستان بود، دوشنبه قبل از مسابقه یهو FIA فرمت مسابقه اسپرینت رو عوض کرد و کل برنامه اخرهفته عوض شد. تو این اپیزود طولانی به دیتیل این فرمت، داستان...