Preview Mode Links will not work in preview mode

NGI - Med blikket mot bakken

Mar 14, 2023

Innen 2100 spår klimaforskere at vi vil ha 20 prosent mer nedbør. Deler av nedbøren vil komme som styrtregn. Hvordan kan vi redusere risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann der vi bygger og bor 

Siden 2015 har forskere, offentlige etater og privat næringsliv jobbet sammen i Senter...


Mar 3, 2023

Norge er ett av få land i verden som har kvikkleire. Anslagsvis 110 000 mennesker i Norge bor i områder der det finnes kvikkleire. Hvor farlig er det å bo og ferdes i områder med  kvikkleire? Hvordan kan vi best sikre oss for å unngå kvikkleireskred? Hvorfor har vi så mange områder med denne leirtypen her i...